Obowiązki notariusza

Notariusz jest to osoba powołana do dokonywania czynności notarialnych. Z jego usług mogą skorzystać osoby, które chcą nadać różnego rodzaju pismom formę notarialną. Dokument sporządzony i podpisany przez notariusza ma charakter urzędowy.

Najważniejsze obowiązki notariusza

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie do wykonywanych przez notariusza zalicza się:
• sporządzanie aktów notarialnych (również akty poświadczenia dziedziczenia),
• podejmowanie się czynnościom dotyczącym europejskiego poświadczenia spadkowego,
• sporządzanie i doręczanie poświadczeń,
• spisywanie protokołów,
• sporządzanie protestów weksli i czeków,
• przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów na elektronicznych nośnikach danych,
• sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
• sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów na żądanie stron,
• składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
• sporządzanie innych dokumentów i czynności, które wynikają z odrębnych przepisów.

W trakcie dokonywania czynności notariusz powinien czuwać nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich osób, których dokument dotyczy, w tym również tych, dla których czynność notarialna może mieć skutki prawne. Ustawa zobowiązuje notariusza do sporządzania dokumentów w sposózrozumiały i przejrzysty. Powinien on udzielać stronom wyjaśnienia dotyczące wszystkich punktów zawartych w sporządzanym akcie notarialnym.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego

notariusz katowiceZa dokonanie wymienionych wyżej czynności notariusz w Katowicach pobiera taksę notarialną, której maksymalna wysokość jest określona przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 roku. Taksa notarialna jest jedynym wynagrodzeniem notariusza, które stanowi przychód kancelarii.

Poza swoim wynagrodzeniem notariusz pobiera i odprowadza na rzecz Skarbu Państwa i samorządów:
• podatek od czynności cywilnoprawnych,
• opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej zawartych w akcie notarialnym,
• podatek od darowizny i na rachunek właściwego sądu rejonowego.

Notariusze nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia za te czynności. Dodatkowo należy opłacić jedynie podatek VAT od taksy notarialnej. Notariusze są zobowiązani do odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

Zostaw komentarz

Related Posts